Βάπτιση ή ονοματοδοσία;

Η βάπτιση και η ονοματοδοσία είναι δύο έννοιες ανεξάρτητες και διαφορετικές. Με την ονοματοδοσία το παιδί αποκτά όνομα νομικά αναγνωρισμένο, ενώ με τη βάπτιση αναγνωρίζεται το επίσημο θρήσκευμα του.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

-Η ονοματοδοσία είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από το νόμο, ενώ η βάπτιση όχι.

-Η βάπτιση μπορεί να ακολουθήσει μετά την ονοματοδοσία.

-Η βάπτιση όχι μόνον δεν συνιστά αναγκαία συνθήκη για την απόκτηση ονόματος, αλλά ούτε καν ικανή.

“Η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος νεογνού, απαιτείται ακόμη και επί ήδη δηλωθείσης (ή ταυτοχρόνως δηλουμένης) βαπτίσεως, και προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση εξουσιοδότηση του απόντος γονέως. Αντίθετα, η καταχώριση βάπτισης έχει ως αποκλειστικό αποτέλεσμα την αναγραφή θρησκεύματος και ουδόλως επιδρά στο ήδη δηλωθέν (ή ταυτοχρόνως δηλούμενο) όνομα, ενώ μπορεί να γίνει χωρίς εξουσιοδότηση του απόντος γονέως ή ακόμη και με πρωτοβουλία άλλων προσώπων απαριθμουμένων στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 344/1976.”

Πού μπορεί να γίνει η ονοματοδοσία

Στο ληξιαρχείο. Στον τόπο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση του παιδιού ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων.

Κατά τη διάρκεια της ονοματοδοσίας πρέπει να είναι παρόντες και οι δυο γονείς.

Τα δικαιολογητικά, που χρειάζονται:

-Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων

-Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το παιδί γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, απαιτούνται επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο

-Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

-Διαβατήρια και των δύο γονέων

-Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

Μπορεί μετά να ακολουθήσει και η βάπτιση

Αν το όνομα που θα δοθεί στη  βάπτιση είναι το ίδιο με εκείνο της ονοματοδοσίας, δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα. Αν, όμως, το όνομα είναι διαφορετικό από εκείνο της ονοματοδοσίας, το δόγμα εξακολουθεί να ισχύει, αλλά το όνομα παραμένει το ίδιο! Για να αλλάξει το όνομα του παιδιού και να κρατήσει το «βαπτιστικό», οι γονείς οφείλουν να κάνουν από κοινού δήλωση στο Πρωτοδικείο, προκειμένου να γίνει η προσθήκη.

Σχολιάστε