Κλινική Λογοθεραπείας, Ειρήνη Κοτσάνπαπα

Κλινική Λογοθεραπείας, Ειρήνη Κοτσάνπαπα BSc Λογοπαθολόγος Λογοπεδικός MSc Eιδική Παιδαγωγός

Ένας νέος χώρος δημιουργήθηκε στην πόλη του Τυμπακίου, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενήλικων με δυσκολίες στον λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία, καθώς και στην οικογενειακή λειτουργικότητα.
Η φιλοσοφία της Kλινικής Λογοθεραπείας της Ειρήνης Κοτσάνπαπα ακολουθεί την βελτιώση της λειτουργικότητας του ατόμου και του περιβάλλοντος του μέσω θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από φυσικότητα, αναπτυξιακή βάση και σεβασμό στη δυσκολία και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου.

Οι υπηρεσίες της Κλινικής Λογοθεραπείας

Λογοθεραπεία
Αποσκοπεί στη μελέτη και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Επικοινωνία, Ομιλία, Λόγο (προφορικό – γραπτό), μη Λεκτική Επικοινωνία- και τις διαταραχές αυτής-, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
Ειδικότερα, η λογοπαθολόγος Κοτσάνπαπα Ειρήνη έχει εξειδικευθεί στις Αρθρωτικές – Φωνολογικές Διαταραχές, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Νευρογενείς Διαταραχές και Σύνδρομα, καθώς και Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης.

Πρώιμη παρέμβαση
Προγράμματα Λογοθεραπείας και Συμβουλευτικής Γονέων για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών με πρώιμη διάγνωση νευροαναπτυξιακών δυσκολιών. Προϋποθέτει την συνεκπαίδευση οικογένειας και παιδιού.

Ομαδικά Προγράμματα Λογοθεραπείας
Προγράμματα, τα οποία οργανώνονται από τη Λογοθεραπεύτρια, με γενικότερο σκοπό την γενίκευση κεκτημένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών και την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση
Η θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με γενικευμένα ελλείμματα στο σύνολο του γνωστικού-μαθησιακού τομέα και σε συνοδές δυσκολίες, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε διάγνωση.

Μαθησιακή Αποκατάσταση
Η στοχευμένη μαθησιακή αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία), που σχετίζονται με την μαθησιακή επίδοση και συνοδές μεταγνωστικές δυσκολίες.

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας
Αξιολόγηση γνωστικών δεικτών (μνήμη, επιτελικότητα, συγκέντρωση, προαρίθμιση, προανάγνωση, γραπτός λόγος, οπτικοχωριτικότητα) και γλωσσικής ανάπτυξης για την ετοιμότητα και την ένταξη στην Α’ Δημοτικού.

Συμβουλευτική Γονέων
Αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη της οικογένειας στο γονεϊκό ρόλο, καθώς και στην εξεύρεση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών στη συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου.

Προγράμματα Τηλέ-Υγείας (TeleHealth)
Εξειδικευμένα προγράμματα Λογοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Συμβουλευτικής Γονέων μέσω τηλε-συνεδριών.

Εξειδικευμένες Μέθοδοι
Η Κλινική Λογοθεραπείας ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Σε αλφαβητική σειρά

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration 1)
Αποσκοπεί στην ωρίμανση του νευρικού συστήματος του παιδιού και στην βελτίωση του τρόπου, που οι αισθήσεις συνεργάζονται στην επεξεργασία, ώστε να αυξηθεί η λειτουργική – προσαρμοσμένη αντίδραση.

Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία – SIMATA
Τα SIMATA (signs make talk) είναι πολυαισθητηριακά ερεθίσματα για κάθε φώνημα, που εφαρμόζονται από το παιδί και τον θεραπευτή. Χρησιμοποιούνται επιτυχώς σε παιδιά με λεκτική δυσπραξία, αρθρωτικές- φωνολογικές διαταραχές, μαθησιακές διαταραχές ή/και δυσλεξία, καθώς και σε παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσει τους μηχανισμούς μάθησης και να οργανώσει καλύτερα τη μελέτη του.

Εναλλακτική Επικοινωνία (MAKATON)
Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας, που μέσω της χρήσης εικόνων, νοημάτων και λέξεων βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας.

Εναλλακτική Επαυξητική Επικοινωνία (PODD)
Το PODD είναι ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας για αυτόνομη επικοινωνία σε άτομα με Αυτισμό ή άλλες σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας.

Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
Ένας εναλλακτικός τρόπος διαντίδρασης και επικοινωνίας για άτομα με Αυτισμό μέσω της καθρεπτικής αλληλεπίδρασης.

Nευρομυϊκή Περίδεση για Διαταραχές Σίτησης, Κατάποσης και Αρθρώτικές Διαταραχές (Neuromascular Taping for Feeding, Swallowing and Speech Disorders)
H Νευρομυϊκή Περίδεση είναι μία θεραπευτική εφαρμογή, που αξιοποιεί την ελαστικότητα βαμβακερών ταινιών πάνω στο δέρμα, για να επηρεάσει τους μύες και τα νεύρα. Συγκεκριμένα, διευκολύνει την αποκατάσταση ενός μυός, ενός νεύρου ή κάποιας κινητικής διαταραχής, να επανεκπαιδεύσει τη μυϊκή μνήμη και να διορθώσει μία μυϊκή ανισορροπία, να βελτιώσει τη ροή του αίματος, το μυϊκό τόνο, τη μυϊκή δύναμη ή κάποια βλάβη στο αισθητηριακό σύστημα.
Η περίδεση είναι ασφαλής τόσο για γηριατρικούς, όσο και παιδιατρικούς ασθενείς.

Προσέγγιση Σίτησης “The Get Permission Αpproach”
To Get Permission Approach είναι μία προσέγγιση, ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης της σίτησης και μία συλλογή πρακτικώς στρατηγικών για την υποστήριξη βρεφών και παιδιών, που δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια του γεύματος. Απευθύνεται σε παιδιά με Αυτισμό, Επιλεκτικής Σίτησης, Άχγους ή Αισθητηριακών Ερεθισμάτων.

Oral Placement Therapy
Το Oral Placement Therapapy είναι μία λογοθεραπευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ακουστικής, οπτικής και απτικής διέγερσης στο στόμα με στόχο την βελτίωση της ομιλίας. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικές, που παρουσιάζουν διαταραχές της ομιλίας (όπως για παράδειγμα, δυσθαρθρία, διαταραχές άρθρωσης, φωνητικές διαταραχές/δυσφωνίες.

Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
Η Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση θεωρείται πραγματοποιείται, καθώς θεωρείται σημαντική για να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατό ολοκληρωμένο αναπτυξιακό προφίλ του θεραπευόμενου, όταν υπάρχει αίτημα από την οικογένεια.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει λήψη του ιστορικού από γονείς και φροντιστές, κλινική παρατήρηση (δηλαδή, τον τρόπο, που εξεταζόμενος θα κινηθεί στο χώρο, ποιες δυναμικές θα αναπτύξει, πως θα σχετιστεί, τι θα αιτηθεί κ.ο.κ). Εν συνεχεία, ακολουθεί αξιολόγηση με Σταθμισμένα Εργαλεία (δηλαδή, έγκυρα και αντικειμενικά τεστ, που έχουν σταθμιστεί και περνούν από αυστηρούς ελέγχους και αναθεωρήσεις).

Εν κατακλείδι, οι τρεις παραπάνω τομείς συνθέτουν ένα πολύτιμο παζλ, που έχει ως στόχο να εντοπίσει ποιες δεξιότητες υπάρχουν, ποιες αναδύονται, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το σημείο εκκίνησης της θεραπευτικής παρέμβασης.

Διαγνωστικά Τεστ
Ανίχνευση Επίδοσης
(Ψυχομετρικά Τεστ)
*Αθηνά Τεστ
Λόγου – Ομιλίας – Εννοιολογίας
*ΑΝΟΜΙΛΩ
*Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Εκρφρασης
*Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
*Δοκιμασία «Παϊς»
*Εικόνες Δράσης
*ΜέταΦων Τεστ
*ΠροΑναγράφω
*ΠΛΑΣΗ
*ΒOHEM 3

Η Κλινική Λογοθεραπείας στεγάζεται σ’ ένα νέο διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί με πολλή αγάπη και ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του θεραπευόμενου.
Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να λύσουμε απορίες ή να συζητήσουμε τους προβληματισμούς σας.


Ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 με 20.00

Υπεύθυνη: Ειρήνη Κοτσάνπαπα BSc Λογοπαθολόγος Λογοπεδικός MSc Eιδική Παιδαγωγός
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κόκκινου Πύργου 156Β  (έναντι της Τράπεζας Πειραιώς)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6982396152 και 2892 400496
Facebook: Kotsanpapa Eirini ● BSc Λογοθεραπεύτρια & MSc Ειδική Παιδαγωγός
Instagram: elogotherapeia

Η Κοτσάνπαπα Ειρήνη είναι Λογοπαθολόγος-Λογοπεδικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Διαπαιδαγώγηση.
Περάτωσε τις σπουδές της στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία, εισήχθη στο τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Queen Margaret στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, όπου η πτυχιακή της εργασία, με θέμα «Επικοινωνώντας με έναν αφασικό ασθενή: Θεώρηση μέσω ανάλυση συνομιλίας. (Communicating with an aphasic adult: A Conversation Analytic Perspective.) έχει δημοσιευθεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster) στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοθεραπευτών και 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης της στο τμήμα Λογοθεραπείας, συμμετείχε εθελοντικά σε προγράμματα παρέμβασης παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας και λόγου.
Το 2019 εκπλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ειδική Εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Frederik της Κύπρου. Το θέμα της μεταπτυχιακής της διατριβής ήταν η «Η πρακτική προσέγγιση της Εντατικής Αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction) σε επιθετικά παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος [ΔΑΦ].
Το 2020 ολοκλήρωσε με επιτυχία το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Έχει κλινική εμπειρία 9 ετών σε ένα ευρύ Φάσμα Αναπτυξιολογικών Διαταραχών, Νευρογενών Διαταραχών και Συνδρόμων, στην Πρώιμη Παρέμβαση, στην Επιλεκτική Σίτιση καθώς και στις Μαθησιακές Δυσκολίες.
Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής της εξέλιξης έχει συμμετάσχει και παρακολουθήσει πληθώρα συνεδριών, σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστήριών.
Επιπροσθέτως, είναι εκπαιδευμένη σε ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία της επικοινωνίας, του λόγου, της ομιλίας, της άρθρωσης και της φωνολογίας. Αναπτύσσει εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας για τα παιδιά και τους ενήλικες, με τους οποίους δουλεύει.

Σήμερα ζει και εργάζεται στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης, όπου διατηρεί την ιδιωτική Κλινική Λογοθεραπείας.
Στο παρελθόν, αρθρογραφούσε στο περιοδικό «Ξεναγός» της Θεσσαλονίκης.

Πλέον, αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα www.familytime.gr., όπου οι γονείς έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για την επιστήμη Λογοθεραπείας και να λαμβάνουν συμβουλές για την καλύτερη ποιότητα των παιδιών τους και των ίδιων.

Σχολιάστε